Sahiwal

Breed Name Parents average
yield(kg)
Dams
Yield(kg)
Sire dam's
Yield(kg)
Fat% Fat(kg) Sire Category
Sahiwal MULTAN NA 4204 NA 4.2 184 MULTAN NAMDHARI ELITE VIEW
Sahiwal NACHIKET 3790 4016 3563 4 161 Rustan ELITE VIEW
Sahiwal GARV NA 4485 NA 5 233 KRISHNA ELITE VIEW
Sahiwal RANVIR NA NA 4936 4 205 NAMDHARI ELITE VIEW
Sahiwal Babbar Namdhari 4,433 4,802 4,064 5 240 Yug ROYALE VIEW
Sahiwal Soorma 3809 3914 3704 5.8 227 SW1681 (NDRI) ELITE VIEW
Sahiwal Veer 5,333 4071 6594 5.2 212 S-34 ELITE VIEW
Sahiwal Toofan 4,505 4,818 4,191 4.6 222 BAHADUR ELITE VIEW
Sahiwal Shakti 4,061 4,111 4,010 5.1 210 RUSTAM ELITE VIEW
Sahiwal Arjun 4170 4636 3704 5.1 236 Nagar ELITE VIEW
Sahiwal Aakash 5704 4813 6594 4.7 226 S 34 (SAG) ELITE VIEW
Sahiwal Dhruva 4,208 4,063 4,352 4.8 195 S 40 (SAG) ELITE VIEW
Sahiwal Shaurya 4042 3079 5005 5.9 182 S-29 (SAG) PLATINUM VIEW